Facebook - DIORAMAmodel.sk

 

 

 

 

AMMO by Mig JimenezZásady spracovania osobných údajov - GDPR


Prijaté v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR")

Zásady spracovania osobných údajov dodávateľov spoločnosti SX Trade s.r.o. nájdete TU.

Zásady spracovania osobných údajov klientov spoločnosti SX Trade s.r.o. nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky sú TU.

 

1.ÚVOD

Spoločnosť SX Trade s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.dioramamodel.sk (ďalej len "Správca"), spracúva osobné údaje (tzv. údaje subjektov) - fyzických osôb, ktoré:

 • majú záujem o nákup v internetovom obchode (potenciálni zákazníci);
 • v internetovom obchode nakupujú, resp. nakúpili (zákazníci).

Správca dbá na to, aby spracovanie osobných údajov dotknutých osôb bolo zákonné, korektné, transparentné, presné, dôverné a osobné údaje boli spracovávané iba v nevyhnutnom rozsahu. Správca dbá tiež na to, aby osobné údaje boli riadne zabezpečené a aby pri spracovaní osobných údajov rešpektoval všetky pravidlá stanovené GDPR ako aj ďalšími právnymi predpismi v oblasti nakladania s osobnými údajmi.

Tieto zásady boli prijaté aj na účely doloženia k súladu spracovania osobných údajov zo strany správcu s právnymi predpismi. Vysvetlenie jednotlivých pojmov súvisiacich so spracovaním osobných údajov podľa týchto zásad je uvedené v čl. 11 nižšie.

 

2. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 TOTOŽNOSŤ SPRÁVCU

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť SX Trade s.r.o, IČO: 45 481 598, so sídlom Svätoplukova 1038/5, 984 01 Lučenec, zapísaná na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod spisovou značkou - vložka číslo: 18059/S.

2.2 KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Sídlo: Svätoplukova 1038/5, 984 01 Lučenec

E-mail: info@sxtrade.sk

Telefón: +421 949 633 714

 

3. ÚČELY SPRACOVANIA, NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ, A PRÁVNY ZÁKLAD PRE ICH SPRACOVANIE

3.1 PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPRÁVCU

Správca spracúva osobné údaje najmä na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, teda minimálne preto, aby Správca mohol zákazníkovi dodať tovar ním zakúpený v tomto internetovom obchode.

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov. Doba spracovania osobných údajov na tento účel je uvedená v ods. 7.1 nižšie.

 

3.2 PLNENIE PRÁVNYCH POVINNOSTÍ ZO STRANY SPRÁVCU

Správca spracováva osobné údaje na účely vykonávania právnych povinností správcu, vyplývajúcich napr. z účtovných a daňových zákonov, zo zákona o ochrane spotrebiteľa a pod., Vrátane povinnosti Správcu byť schopný doložiť, že spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s GDPR. (ďalej na : https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na Správca vzťahuje. Doba spracovania osobných údajov na tento účel je uvedená v ods. 7.2 nižšie.

 

3.3 OPRÁVNENÉ ZÁUJMY SPRÁVCU

Správca môže spracovávať osobné údaje za účelom:

 • uplatňovanie priameho marketingu (pozri článok. 5 nižšie)
 • určenie, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov (najmä právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy)
 • spracovanie dotazov zákazníkov, alebo potenciálnych zákazníkov, vybavovanie ich otázok a komunikácia s nimi v rámci starostlivosti Správcu o dobré vzťahy

 

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem Správca. Doba spracovania osobných údajov na tento účel je uvedená v ods. 7.3 nižšie.

 

3.4 SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Na základe súhlasu Správca môže spracovávať osobné údaje za účelom:

 • uplatňovanie priameho marketingu (pozri článok. 5 nižšie);
 • zriadenie a vedenie zákazníckého účtu (pozri čl. 9 nižšie).

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej osoby. Doba spracovania osobných údajov na tento účel je uvedená v ods. 7.4 nižšie.

 

4. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA SÚHLASU

4.1 DOBROVOĽNOSŤ

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľné. Prípadné neudelenie súhlasu nebude mať pre subjekt údajov žiadne nepriaznivé následky.

4.2 ODVOLANIE SÚHLASU

Každá dotknutá osoba má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • prostredníctvom svojho zákazníckého účtu
 • elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovú adresu, alebo do dátovej schránky Správcu (pozri ods. 2.2)
 • listovým oznámením zaslaným na adresu sídla, či prevádzky Správcu (pozri ods. 2.2).

 

Súhlas s vedením zákazníckého účtu možno taktiež odvolať zrušením samotného zákazníckého účtu (pozri ods. 9.2 nižšie).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov v období pred odvolaním súhlasu.

 

5. PRIAMY MARKETING

5.1 VŠEOBECNE

Spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu je spracovanie osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 480/2004").

5.2 OBCHODNÉ OZNÁMENIE

Obchodné oznámenie sa rozumie akákoľvek forma komunikácie, vrátane reklamy a "podnecovanie" k návšteve stránok internetového obchodu, určeného k priamej či nepriamej podpore tovaru, služieb, alebo image Správcu (najmä tzv. Newslettre).

Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení voči potenciálnym zákazníkom (teda osobám, ktoré v internetovom obchode ešte nenakúpili) je možné len na základe súhlasu, pričom aj samotné zasielanie obchodných informácií sa uskutoční na základe súhlasu (v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb.).

Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení voči zákazníkom (teda osobám, ktoré v internetovom obchode už nakúpili) je možné aj bez súhlasu na základe oprávneného záujmu Správcu (pozri ods. 4.3 vyššie), pričom samotné zasielanie obchodných oznámení je taktiež vykonávané bez súhlasu (v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb.), pokiaľ to zákazník pôvodne neodmietol.

 

5.3 ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU

Za účelom zasielania obchodných oznámení Správca spracuváva len e-mailovú adresu.

 

5.4 UKONČENIE SPRACOVANIA NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU

Správca ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu bezodkladne potom (pozri ods. 7.5 nižšie), čo zákazník alebo potenciálny klient vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním. Nesúhlas možno urobiť napr. niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 2 vyššie)
 • vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, a to rovnakým spôsobom ako možno odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 2 vyššie)
 • odhlásením, ktoré je možné urobiť v každom obchodnom oznámení
 • vznesením námietky proti takémuto spracovaniu (za podmienky čl. 21 GDPR)

 

Bez ohľadu na vyššie uvedené Správca ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu najneskôr do 15 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode (uzatvorenia kúpnej zmluvy). Ďalším nákupom sa doba spracovania predlžuje vždy o ďalšie 2 roky. V prípade, že k nákupu v internetovom obchode nikdy nedôjde, správca spracovanie ukončí súčasne so zrušením zákazníckého účtu (pozri ods. 9.2 nižšie).

 

6. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV ÚDAJOV

Správca bude odovzdávať osobné údaje zákazníkov príslušným orgánom verejnej moci, ak bude o to požiadaný (napr. finančné úrady, slovenská obchodná inšpekcia a pod.). Títo príjemcovia budú osobné údaje zákazníkov spracovávať ako samostatní správcovia.

Popri tom je Správca oprávnený odovzdať osobné údaje príjemcom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre Správcu spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia (napr. subjekty poskytujúce účtovnícke služby, poštové služby, služby úschovní či zásieľkovní, služby pre rozosielanie newsletterov, právne služby, IT služby, prevádzkovatelia platobných brán, platobných systémov, internetových vyhľadávačov a porovnávačov, správcovia domén, poskytovatelia technickej podpory a pod.).

Správca bude odovzdávať osobné údaje len tým spracovateľom, ktorí Správcovi zaručia, že osobné údaje nebudú predávané žiadnemu ďalšiemu spracovateľovi, ktorý nebude schopný zabezpečiť dostatočné zabezpečenie osobných údajov.

 

7. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. Zánikom jedného z právnych základov pre spracovanie osobných údajov nie je dotknuté spracovanie osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) na základe iného právneho základu.

 

7.1 PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPRÁVCU

Za týmto účelom Správca bude spracovávať osobné údaje do 30 dní po zániku poslednej z povinností dojednaných v kúpnej zmluve. Tým nie je dotknutá možnosť Správcu tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať na základe iných právnych základov a na účely uvedené v týchto zásadách.

 

7.2 PLNENIE PRÁVNYCH POVINNOSTÍ ZO STRANY SPRÁVCU

Za týmto účelom Správca bude spracovávať osobné údaje po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Správca stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Účtovné doklady musia byť uchovávané po dobu 5 rokov, daňové doklady po dobu 10 rokov).

 

7.3 OPRÁVNENÉ ZÁUJMY SPRÁVCU

7.3.1 PRIAMY MARKETING

Za týmto účelom Správca môže spracovávať osobné údaje do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním, najdlhšie však po dobu 15 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode (pozri ods. 5.4 vyššie).

7.3.2 PRÁVNE NÁROKY

Za týmto účelom Správca môže spracovávať osobné údaje po dobu existencie príslušného právneho nároku, maximálne však po dobu 1 roka po uplynutí premlčacej lehoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade začatia a trvanie súdneho, správneho alebo akéhokoľvek iného konania, v ktorom budú riešené práva alebo povinnosti vyplývajúce z príslušného právneho nároku, neskončí doba spracovania osobných údajov na tento účel pred právoplatným skončením takéhoto konania.

7.3.3 STAROSTLIVOSŤ O DOBRÉ VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI / POTENCIONÁLNYMI ZÁKAZNÍKMI

Za týmto účelom Správca môže spracovávať osobné údaje po dobu 12 mesiacov od posledného kontaktu so zákazníkom či potenciálnym zákazníkom.

 

7.4 SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

7.4.1 PRIAMY MARKETING

Za týmto účelom Správca môže spracovávať osobné údaje do okamihu:

 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 4.2 vyššie);
 • vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, a to rovnakým spôsobom ako možno odvolať súhlas (pozri ods. 4.2 vyššie);

najdlhšie však do okamihu zrušenia zákazníckého účtu (pozri ods. 9.2 nižšie).

7.4.2 VEDENIE ZÁKAZNÍCKÉHO ÚČTU

Za týmto účelom Správca môže spracovávať osobné údaje do okamihu zrušenia zákazníckeho účtu (pozri ods. 9.2 nižšie).

 

7.5 VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezodkladne po uplynutí doby spracovania podľa ods. 7.1, 7.2, 7.3.2 alebo 7.3.3 vyššie, najneskôr však do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania, Správca príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, anonymizuje či zlikviduje.

V prípadoch podľa ods. 7.3.1 alebo 7.4 vyššie Správca ukončí spracovanie osobných údajov na uvedené účely bezodkladne po tom, čo dôjde k odvolaniu súhlasu, vyjadrenia nesúhlasu či zrušeniu zákazníckeho účtu.

 

8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Každý subjekt údajov má okrem iného tieto práva:

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR);
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR);
 • právo namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR);
 • právo na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR);
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 2 vyššie).

 

V prípade, že sa subjekt poskytnutých údajov domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov, má tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR, Hraničná 12 820 07 Bratislava Telefón: 02/ 323 13 214.

 

9. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

9.1 ZRIADENIE ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU

Zriadenie zákazníckeho účtu je úplne dobrovoľné, pretože Správca umožňuje vykonanie nákupu v internetovom obchode aj bez zriadenia zákazníckeho účtu (tzv. Bez registrácie).

Aby mohol Správca uchovávať osobné údaje vložené do formulára pre zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu (či kedykoľvek neskôr do zákazníckeho účtu), potrebuje k tomu súhlas.

Do okamihu, než potenciálny zákazník uzavrie so Správcom kúpnu zmluvu (tj. stane sa zákazníkom), a následne po splnení všetkých povinností z uzatvorenej kúpnej zmluvy Správca nebude s osobnými údajmi nakladať inak ako na účely vedenia zákazníkov; tým však nie je dotknutá možnosť Správcu spracovávať osobné údaje na základe iných právnych základov, najmä na základe súhlasu udeleného na účely uplatňovania priameho marketingu (zasielanie obchodných oznámení).

9.2 ZRUŠENIE ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU

Zákaznícky účet je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom zákazníckého účtu, alebo na základe žiadosti o zrušenie zákazníckeho účtu, zaslanej na niektorú z kontaktných adries uvedených v ods. 2.2 vyššie.

Bez ohľadu na vyššie uvedené Správca zruší zákaznícky účet najneskôr do 10 rokov od posledného nákupu zákazníka v internetovom obchode.

V prípade, že k nákupu v internetovom obchode nikdy nedôjde, Správca zákaznícky účet zruší do 10 rokov od jeho zriadenia.

 

10. COOKIES A ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

Bližšie informácie o tzv. Cookies a ďalších technických údajoch spracovávaných pri návšteve webových stránok internetového obchodu sú uvedené v samostatnom dokumente dostupnom na Zásady používania súborov COOKIES.

 

11. ZÁKLADNÉ POJMY

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (tzv. Subjekt údajov); identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých zvláštnych prvkov fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou automatických alebo neautomatických postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovaní, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.

Správcom je všeobecne osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Príjemcom je všeobecne akákoľvek osoba, ktorej sú osobné údaje poskytnuté.

Spracovateľom je všeobecne akákoľvek osoba, ktorá spracováva osobné údaje pre správcu. Spracovateľ je súčasne vždy aj príjemcom.

Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzavrela so Správcom kúpnu zmluvu, teda osoba, ktorá má so Správcom tzv. Zákaznícky vzťah.

Potenciálnym zákazníkom je fyzická osoba, ktorá doposiaľ prostredníctvom internetového obchodu neuzavrela so Správcom kúpnu zmluvu, teda osoba, ktorá nemá so Správcom tzv. Zákazníckych vzťah.

 

12. ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade otázok ohľadom spracovania osobných údajov možno Správca kontaktovať prostredníctvom kontaktnej osoby alebo prostredníctvom niektorej z kontaktných adries uvedených v ods. 2.2 vyššie.

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov, je dostupný aj na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov dostupných na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

 

OWNhN